maandag 2 november 2009

Blogging is so 2005

(NL, for ENG below)
Beste lezer

Net nu ik mijn vorige Livejournal afgesloten heb (http://bluestrokejasp.livejournal.com/) en de vorige Blogspot gewelddadig door Sabam werd afgesloten (nopassengernoparasite.blogspot.com/) - er stonden ook wel enkele illegale links naar bands die toch nooit een rosse cent van Sabam gingen gezien hebben - blijkt nu dat Bloggers weer ultrahip worden.

Nu, ik betwijfel - net als in 2004 tot 2006 - er iemand is die ik sowieso al niet elke dag zie geïnteresseerd is mijn leven, laat staan de moeite zal/wil doen om deze Blogspot te volgen.
Daarom heb ik beslist deze blog meer dan een levensverhaal te maken.
Geen zorgen, ik zal u ook geen zelfgeschreven/gesjoepte poëzie of foto's die ik met mijn mobiele camera maak en in sepia zet in het gezicht smeren - daar dient mijn Facebook al voor (http://www.facebook.com/jasuin).
Ook kom ik hier niet stoefen met al het grafische schoon waarmee ik deze aardkloot al heb versierd - daar dient mijn Deviant al voor (http://jasua.deviantart.com/).

Nee, deze blog wordt het filosofische gedeelte van mijn ziel. Jawel, het diepe donkere gedrocht, mijn zielige en pijnlijke thanatos, digitaal op uw netvliezen gekotst.
U ziet het, dit wordt uiterst interessant.

Laat ons beginnen met dit:
Sandrine (klasgenoot) en mezelve zijn bezig haar zelfgeschreven "Anatomische studie van het Hart" te verfilmen. Het realistische doel is een kortfilm te bekomen, om en bij de 15 minuten, waar gevoelens van eenzaamheid, verlies en het gevoel net na de angst van dit alles de rode draad vormen en deze kortfilm op de kortfilmfestivals te krijgen. Het onrealistische doel is een kortfilm te bekomen en een jury prijs op Cannes te winnen.
Heel bizar dat een vrolijke - alhoewel meestal zwart geklede - juffrouw met zulke zwarte gedachten komt en nog bizarder dat een al even vrolijke - en vaak in felle kleuren geklede - mijzelve zich aangetrokken voelen tot het exploreren van het personage "vrouw" waar we beiden zo goed als geen ervaring of gevoel bij hebben. Nu, Sandrine en mezelve zijn geen tegenpolen, maar ook niet bepaald gelijkgestemd in manier van werken. Daar ik een losbol ben en overal gerust mijn eigen ding doe - heel erg dragelijke lichtheid van het bestaan - is Sandrine strak en gepland. Laat die clash misschien net het interessante van dit project zijn... het heeft ook niet veel gescheeld of het project was afgeblazen door een eerdere ongelijkgestemdheid (een nieuw woord uitgevonden!) maar ziedaar, deze 2 kiekens hebben een hele middag duivenstront van de vloer geschrobt en voor het verder bevorderen van de moraal staat de fles Whiskey ook al klaar.
Niets dat Whiskey niet kan oplossen.

Ik heb en gevoel dat dit de conclusie zal zijn van veel toekomstige posts.

Zo, ik bezorg jullie binnenkort wel een update, inclusief foto van Sandrine met dweil. Maar ik wil de locatie even nog spannend houden... dus jullie gaan er op moeten wachten. of geld betalen. dat mag. ook.

(ENG)
Dear reader

Just when I closed off my Livejournal (http://bluestrokejasp.livejournal.com/) and my previous well known Blogspot was closed down by the Belgian Musicrights Organisation (nopassengernoparasite.blogspot.com/) - Their might have been some illegal links to bands that probably have never seen a penny of that mafia - it just seems Blogging is totaly trendy again!

I'm doubting - just like in 2004 till 2006 - someone is interested in my life and will follow this blog on every update... so I decided not to make this another livestory.
No worries, I'll not harras you with self written/stolen poetry or pictures made with my mobile phone and turned into sepia - I've got my Facebook for that (http://www.facebook.com/jasuin).
I'm not here to boast about my graphical art I've made to decorate this chunk of earth as well, I've got my Deviant profile for that (http://jasua.deviantart.com/).

No, this blog will become the philosophical me. Yes, the darkest depths of my soul, my pathetic and painfull thanatos, spitten digitaly on your retinas.
As you can see, this will become interesting.

Let's start with this:
Sandrine (classmate) and myself are filming her selfwritten "Anatomical study of the heart".
The realistic goal is to become a short film, about 15 minutes, where loneliness, loss and the weird feeling after the fear of previous feelings are the main ingredients... and getting this film on the short film-festivals. The not so realistisch goal is to become a short film and win the jury price of Cannes.
It's odd that a frisky mademoiselle - allthough mostly dressed in black - strolls around with such dark thoughts... and even more odd that an even as frisky lad as myself - and often dressed in bright colours - are attracted to explore this "woman" character on which both of us have no experience or sentimental connection with.
Now, Sandrine and myself are not exactly opposites... but definitely not synced on working methods. I'm a roue and very confident everything will allright as long as I can do my own thing - The very bearable lightness of being - while Sandrine is tight and planned. But this clash might be the most interesting element of this project... it's true that we almost called the project a day before it even started becausse of a little quarrel, but look at today: 2 weirdos cleaning and scrobbing pigeonshit of the floor all afternoon, and if that doesn't work to keep up morale we still got our bottle of whiskey.
Everything can be solved with whiskey.

I have a feeling this might be the conclusion to a lot of posts to come...

There, I'll update you as soon as possible, including a picture of mopping Sandrine... but I would like to keep our location a bit secret to keep excitement up. So you'll have to wait. Or pay money. Jep, thats allowed. as well.

1 opmerking: